Publikacje

P.Kasprzyk, „Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Rozwój regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa bezzałogowego”, Warszawa 2021

 

A.Konert, „Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Zagdanienia cywlnoprawne”, Warszawa 2020

 

A.Konert (red.), Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021

 

A.Konert, T.Dunin, A Harmonized European Drone Market? – New EU Rules on Unmanned Aircraft Systems, The Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Volume 5, Issue 3, Page No 93-99, 2020 (Scopus)

 

A.Konert, M.Kotliński, U-Space – Civil Liability for damages caused by Unmanned Aircraft, Transprtation Research Procedia Volume 51, 2020 (Scopus)

 

A.Konert, M. Sakowska Baryła, Prawne uregulowania w zakresie używania bezzałogowych statków powietrznych przez media , International Journal of Legal Studies 2020, Tom 8, Nr 2

 

A.Konert, Odpowiedzialność operatora drona za opóźnienie lub odwołanie lotu , Ius Novum 1/2021

 

A.Konert, P. Kasprzyk, Drones Are Flying outside of Segregated Airspace in PolandNew Rules for BVLOS UAV Operations, Journal of Intelligent & Robotic Systems volume 100, 483–491 (2020)

 

P.Kasprzyk, A.Konert, Reporting UAS related incidents under aviation occurrence reporting legislation, 2020

Artykuł dostępny w Open Acces:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9214027

 

Anna Konert, Jacek Smereka, and Lukasz Szarpak, The Use of Drones in Emergency Medicine: Practical and Legal Aspects Emergency Medicine International Volume 2019

Artykuł dostępny w Open Acces:
https://www.hindawi.com/journals/emi/2019/3589792/?utm_medium=author&utm_source=Hindawi

 

Anna Konert, Piotr Kasprzyk, Drones Are Flying outside of Segregated Airspace in Poland, Journal of Intelligent & Robotic Systems 2020,

Artykuł dostępny w Open Acces:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-019-01145-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst&utm_source=ArticleAuthorOnlineFirst&utm_medium=email&utm_content=AA_en_06082018&ArticleAuthorOnlineFirst_20200118

 

Anna Konert, Mateusz Kotliński, Polish regulations on Unmanned Aerial Vehicles, Transportation Research Procedia Volume 35, 2018

Artykuł dostępny w Open Acces:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146518303624

 

Anna Konert, Mateusz Kotliński, “HOW COME I CANNOT FLY A DRONE ABOVE THE PRIME MINISTER’S OFFICE?” – CRIMINAL AND CIVIL LIABILITY OF A DRONE OPERATOR IN POLAND, Ius Novum vol. 12 nr 4, 2018

Artykuł dostępny w Open Acces:
https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/2018/Ius_Novum_4-18_6-A.Konert__M.Kotlinski.pdf

 

Anna Konert, Piotr Kasprzyk, Drones Are Flying outside of Segregated Airspace in Poland:

https://ieeexplore.ieee.org/document/8798085

 

Kasprzyk P., Konert A., Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w dziejach lotnictwa. Nowa era w prawie lotniczym?, [in:] B. Hołyst (ed.), Przyszłość prawa: Księ ga pamią tkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, Warsaw 2017.

 

P.Kasprzyk and A.Konert, Unmanned aircraft. A new era for aviation. A new era for aviation law?, Coventry Law Review no 12 / 2018.